Opetuksen suunnittelu

Oppitunnin tavoite

Tämän oppitunnin tavoitteena on, että ymmärrät opetuksen suunnittelun osa-alueet ja osaat hyödyntää niitä oman opetuksesi suunnittelussa.

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu on prosessi, jonka avulla opettajat suunnittelevat ja järjestävät opetustaan tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä prosessi sisältää useita vaiheita ja harkittuja päätöksiä, jotka liittyvät opetusmenetelmiin, oppimateriaaleihin, arviointiin ja oppimisympäristöön.

Opetuksen suunnittelu on keskeinen osa pedagogista työtä, ja sen avulla varmistetaan, että opetus on tarkoituksenmukaista, motivoivaa ja oppimista tukevaa.

Opetuksen suunnittelu ei ole staattinen prosessi, vaan opettaja voi jatkuvasti arvioida ja säätää suunnitelmaa oppimistulosten perusteella. Joustavuus ja reagointi oppilaiden tarpeisiin ovat olennainen osa opetuksen suunnittelua.

Opetuksen suunnitteluprosessi voi sisältää seuraavia vaiheita.

Tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asettaminen ohjaa opetuksen suunnittelua ja auttaa opettajaa keskittymään olennaiseen. Hyvin määritellyt tavoitteet tekevät opetuksesta tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaista.

Hyvät tavoitteet voidaan rakentaa esimerkiksi SMART-menetelmän avulla (Tarkka, Mitattava, Saavutettava, Olennainen ja Aikataulutettu)

Esimerkkejä hyvin asetetuista tavoitteista:

 1. Oppilas osaa ratkaista toisen asteen yhtälön. 
 2. Oppilas ymmärtää fotosynteesin prosessin.
 3. Oppilas pystyy kirjoittamaan lyhyen esseen englanniksi.

Oppimisstrategioiden valitseminen

Yksilölliset oppimistyylit

Valitse menetelmät, jotka sopivat erilaisiin oppimistyyleihin, kuten visuaalisiin, auditiivisiin ja kinesteettisiin oppijoihin.

Aktiivinen osallistuminen

Sisällytä strategioita, jotka edistävät oppilaiden aktiivista osallistumista, kuten ryhmätyöt, keskustelut ja roolipelit.

Monimuotoiset menetelmät

Hyödynnä erilaisia opetusmenetelmiä, kuten luentoja, demonstraatioita ja teknologian käyttöä, jotta oppiminen pysyy monipuolisena ja kiinnostavana.

Palaute ja arviointi

Valitse menetelmät, jotka mahdollistavat jatkuvan palautteen ja arvioinnin, kuten formatiiviset arvioinnit ja itsearvioinnit.

Selkeät tavoitteet, sopivat opetusmenetelmät ja hyvin valitut oppimateriaalit tekevät oppimisesta mielekkäämpää ja motivoivampaa.

Oppimateriaalien valinta

 • Valitse materiaalit, jotka ovat suoraan yhteydessä asetettuihin oppimistavoitteisiin ja tukevat niitä.
 • Huomioi oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja tarpeet valitsemalla monipuolisia materiaaleja, kuten kirjoja, videoita ja interaktiivisia elementtejä.
 • Päivitä ja arvioi materiaalit säännöllisesti varmistaaksesi niiden ajantasaisuuden ja relevanssin.

Oppimisympäristön suunnittelu

 • Varmista, että luokkahuoneen järjestely tukee oppimista ja mahdollistaa joustavat työskentelytavat.
 • Hyödynnä teknologiaa, kuten älytauluja ja oppimisalustoja, parantaaksesi oppimiskokemusta.
 • Luo kannustava ja turvallinen ilmapiiri, jossa oppilaat uskaltavat osallistua ja tehdä virheitä.
 • Muista huomioida myös virtuaaliset oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat etäopetuksen ja -oppimisen.

Differentiointi

Differentiointi tarkoittaa opetuksen mukauttamista oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Se huomioi oppilaiden erilaiset oppimistyylit, vahvuudet ja kehityskohteet.

Tavoitteena on tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuus oppia omalla tasollaan.

 • Suunnittele erilaisia tehtävävaihtoehtoja eri taitotasoille.
 • Käytä monipuolisia opetusmenetelmiä, kuten ryhmätyötä ja itsenäistä työskentelyä.
 • Tarjoa oppilaille valinnanmahdollisuuksia oppimateriaaleissa ja tehtävissä.
 • Seuraa ja arvioi oppilaiden edistymistä jatkuvasti ja mukauta opetusta tarvittaessa.

Vinkkejä opetuksen suunnitteluun

 • Aseta selkeät ja realistiset oppimistavoitteet, jotka ovat mitattavissa ja saavutettavissa.
 • Valitse monipuolisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat erilaisten oppijoiden tarpeita ja oppimistyylejä.
 • Hyödynnä teknologiaa ja digitaalista oppimateriaalia, mutta varmista, että ne tukevat oppimistavoitteita.
 • Jätä tilaa joustavuudelle ja muokkaa suunnitelmaa oppilaiden palautteen ja oppimistulosten perusteella.

Yhteenveto

Tavoitteiden asettaminen ohjaa opetuksen suunnittelua ja keskittyy olennaisiin oppimistuloksiin.

Oppimisstrategioiden ja -materiaalien valinta tukee tavoitteiden saavuttamista ja tekee oppimisesta tehokasta ja mielekästä.

Arviointi ja differentiointi auttavat seuraamaan oppilaiden edistymistä ja vastaamaan heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa.